Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTATNI MOMENT NA ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BRZEGU (BOB) NA 2022 ROK

Już tylko do 18 lutego 2022 roku można zgłaszać projekty, które zostaną poddane weryfikacji przez powołany Zespół Weryfikacyjny.

Podział projektów na kategorie przedstawia się następująco:

 1. inwestycyjne - środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
 2. pozostałe - środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość wpływu na rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.

Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców popierających projekt w ilości co najmniej:

 1. 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
 2. 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.

Głosowanie potrwa od 28 marca do 22 kwietnia 2022 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie podmiotowej BIP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu https://brzeg.pl

Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą realizowane w 2022 roku.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.

                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                             (-) Jerzy Wrębiak

Wersja XML